Årsmöte 2022

Välkomna till klubbens årsmöte den 16:e mars kl.17.30 –  20.30.

Vi kör ett hybridmöte, man kan delta via Teams eller fysiskt på plats.Vi håller till i Utby Kulturförenings lokaler i Utby, Österlyckan 3, samma hus som I Love Pizza. https://goo.gl/maps/KvxoQgmeirT5cD4j9.

Länk till Teams.

 Klubben bjuder på mat under mötet för dem som kommer delta fysiskt, ange eventuella allergier, veg. etc i anmälan. Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret. Om du vill ha mat anmäl dig senast fredagen den 11:e mars.

Vill du skicka in en motion så gör du det till info@gbgkk.nu. Vi behöver den senast 23 februari för att styrelsen ska kunna göra ett yttrande.

Enligt klubbens stadgar skall följande vara tillgängligt för medlemmarna:

 • Officiell kallelse med förslag på dagordning, senast 16 februari.
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, senast 9 mars.

Materialet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida via länken nedan senast vid utsatt datum (9 mars).

Läs alla dokument inför årsmötet här.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6.  
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor.

 Beslut i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller medlemmarna får endast fattas om frågan finns med i kallelsen till mötet

Varmt välkomna

// Styrelsen