Årsmöte 2024

Plats: Utbys kulturförening, Österlyckan 3, 415 07 Göteborg
Datum: 2024-03-22
Tid: 18:00

I samband med mötet bjuder klubben medlemmar på vegetarisk middag. För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa ber vi alla medlemmar som vill delta på mötet att anmäla sig genom att svara på kallelsen i MyClub. Ange gärna om du har matrestriktioner.

Motioner: Ett av de bästa verktyg du som medlem har för att påverka årets verksamhet genom t.ex. inköp, aktiviteter eller andra förändringar är motioner. Vill du skicka in en motion så gör du det till info@gbgkk.nu. Styrelsen behöver den senast 1 mars för att hinna ta fram ett yttrande.

Årsmöteshandlingar: https://drive.google.com/drive/folders/1A4U395W3y7OhF1ArNldxAFXBN9gpDVY9?usp=sharing

Dagordning:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelse:
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det enaste verksamhets och räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Ändring av stadgarna §28 Kommittéer punkt 10.
 • Val till poster som ej tillsatts vid valmöte:
 • Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
 • Val av föreningens kassör för en tid av ett år.
 • Val av fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 • Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)
 • Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 • Övriga frågor. Beslut i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller medlemmarna får endast fattas om frågan finns med i kallelsen till mötet.

Varmt välkomna!